راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله

 ****نویسندگان گرامی لطفا جهت تسریع در روند داوری و ارتباط با شما نویسندگان محترم تلفن همراه و ثابت خود را درج نمایید .

 1. مقاله های قابل چاپ در مجله «تحلیل فضایی مخاطرات محیطی»، مقالات اصیلی هستند که حاوی ایده ها، رویکردها و روش های نوین و حاصل یافته های تحقیقات علمی باشند، به نحوی که به پیشبرد علوم محیطی (بویژه علم جغرافیا) از لحاظ نظری و کاربردی یاری رسانند؛
 2. مقاله ها باید جدید و حاصل تحقیقات نویسنده یا نویسندگان باشد و پیشتر در جایی دیگر به چاپ نرسیده باشند؛
 3. مسئولیت کامل مطالب ارایه شده در مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان است. مجله در این زمینه هیچ مسئولیتی را عهده دار نمی شود؛
 4. برای چاپ مقاله هزینه اولیه ای در حدود دو میلیون ریال اخذ می شود. که پس از اعلام تایید نهایی چاپ  توسط نویسنده مسئول انجام شود .  و فیش واریزی به ایمیل نشریه ارسال شود .  روشهای پرداخت  : 1-  تکمیل فرم شبا درداخل کلیه ی بانکهای سراسر کشور به شماره حساب :  ir330100004001074203005471  (درآمدهای اختصاصی حوزه پژوهشی)دانشگاه خوارزمی  2-  پرداخت با دستگاه خود پرداز با شناسه واریز ، از این روش حتما باید بعد از شماره کارت 4001074203005471شناسه واریز ذکر شود، شناسه واریز عبارت است از :    314074274140107001400291572019
 5. مقالات در چارچوب ساختار زیر که حاوی مقدمه، داده ها و روش کار، شرح و تفسیر نتایج، نتیجه گیری و منابع و ماخذ است، تدوین می شود:

الف)  مقدمه: شامل بیان مساله، اهمیت و ضرورت، پیشینه تحقیق ،  سوالات و هدف کلی تحقیق. تمام استدلال و پشتیبانی علمی از مقاله بر اساس کارهای دیگران و چهارچوب نظری نویسنده یا نویسندگان اینجا آورده می شود. پس از بیان این موارد در آخر هدف تحقیق یا موضوع مقاله نوشته می شود. بیشترین تعداد منابع در این بخش آورده می شود. منابع باید در سطح جهانی و ملی و منطقه ای باشد. 

ب- داده ها و روش کار: شرح منطقه مطالعه در حدی که به خواننده در فهم تحقیق و نتایج آن کمک می کند. ثانیا ضرورت و دلایل انجام تحقیق در منطقه مورد مطالعه را بیان می کند.  فرضیه ها(در صورت داشتن)، البته باید فرضیه ها تا حدودی از نظر علمی پشتیبانی شوند. نوع داده ها و منبع آنها و روش استخراج یا تهیه داده ها. روشهای پردازش داده ها، فرمول ها و مدل ها در حد نیاز مقاله شرح داده شود. هرگز روش ها به صورت مستقل و با عنوان مستقل شرح داده نشوند. فقط تحت عناوین کاری مقاله و در حد نیاز شرح داده شوند.

 •  شرح و تفسیر نتایج: شرح منظم و مرتبط یافته های تحقیق و تحلیل نتایج. منظور از تحلیل استدلال یافته های تحقیق بر اساس اصول علمی و یافته های محققین دیگر است. تا ضمن استدلال یافته ها نقش آنها را در توسعه دانش نشان دهد. عناوین و مطالب این بخش در باره نتایج است. از نوشتن جملات عملیاتی خودداری کنید. این جملات مربوط به بخش روش کار هستند. برای مثال ننویسید " بررسی تهیه نقشه پراکندگی بارش سالانه ایران" بلکه بنویسید پراکندگی بارش سالانه ایران. حتما از تکرار بحث های بخش روش کار خودداری کنید. در عناوین جدول ها و شکل ها از نوشتن عبارت  ماخذ نویسندگان یا نویسنده  جدا خودداری کنید. همه مقاله کار نویسنده یا نویسندگان است مگر شکلی که از منبع دیگر استفاده شده است.

     شرح و توصیف نتایج و یافته ها باید حداقل معادل فضای اشغال شده توسط نقشه ها و نمودار ها باشد. برای نمونه اگر دو صفحه شکل و جدول دارید باید حداقل دو صفحه هم شرح متنی داشته باشید.هنر محقق جغرافیا تفسیر و تحلیل نقشه ها ونمودارها است. باید مطالبی را بنویسید که خواننده معمولی نمی تواند استخراج کند. شرح صرف شکل و نقشه هم درست نیست. متن همه نقشه ها وجداول و نمودار ها باید به فارسی تهیه شوند.

 • نتیجه گیری. فقط به توضیح یافته های اصلی تحقیق می پردازد و می تواند حد اکثر نیم صفحه باشد. از تفسیر و تحلیل و آوردن منابع در این بخش خودداری کنید.
 1.  لیست منابع. منابع بر اساس حرف اول فامیلی نویسنده اول مقاله و به صورت الفبایی تنظیم می شود. هر منبع به شرح زیر نوشته شود
 • مقالات
 • الف- یک نویسنده:
 • فامیلی، نام. سال. عنوان مقاله. نام مجله(ایتالیک)، شماره جلد(بولد): شماره صفحات. به نقطه گذاری توجه شود.

ب- مقالات با دو یا چند نویسنده:

 • فامیلی، نام نویسنده اول؛ نام نویسنده دوم و فامیلی نویسنده دوم، نام و فامیلی نویسنده سوم ، .... و نام و فامیلی نویسنده آخر. سال.  عنوان مقاله. نام مجله(ایتالیک)، شماره جلد(بولد): شماره صفحات.

علیجانی، بهلول؛ پیمان محمودی ، محمد سلیقه و اله بخش ریگی چاهی. 1390. بررسی تغییرات  کمینه ها و  بیشینه های دما در ایران.  فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 102: 101-122.

Alijani, B.; J. O’Brien, and B. Yarnal. 2008. Spatial analysis of precipitation intensity and concentration in Iran. Theoretical and Applied Climatology, 94: 107–124.

 DOI 10.1007/s00704-007-0344-y

همانطور که در منبع لاتین مشاهده می کنید در نویسندگان دوم و بعد  علامت اختصاری نام او اول نوشته شده و سپس فامیلی او نوشته شده است. به نقطه گذاری هم دقت کنید.

 • کتابها
 • نام خانوادگی، نام. سال. عنوان کتاب(ایتالیک).  نام و نام خانوادگی مترجم. نوبت چاپ. محل نشر.

     علیجانی، بهلول. 1385. آب و هواشناسی سینوپتیک، چاپ دوم. انتشارات سمت، تهران.

Kim, Y.J.; U. Platt, M.B. Gu, and H. Iwahashi (Eds.). 2009. Atmospheric and Biological

Environmental Monitoring.  Springer, London.

 • رساله ها و پایان نامه و در کل  همه منابع مجلد همانند کتاب رفتار می شود. 
 • منابع مجلد با چند نویسنده همانند مقالات با چند نویسنده رفتار می شود.
 • در همه منابع اسامی فارسی کامل نوشته می شود. اما در منابع لاتین نام محقق به صورت حرف اول بزرگ نوشته شود. به مثال ها توجه کنید.
 1.  ارجاعات داخل متن :
 • ارجاع به مقاله :در داخل پرانتز به صورت، (فامیلی، سال)؛ ذکر شماره صفحه مقاله در اینجا لازم نیست.
 • ارجاع به کتاب: شماره صفحه هم داخل پرانتز بعد از سال انتشار آورده شود؛

تبصره 1: در منابع دو نفره فامیلی هر دو نفر داخل پرانتز نوشته شوند. در منابع با بیش از دو نفر فامیلی نفر اول نوشته شود و بقیه به صورت و همکاران نوشته شود.

تبصره 2: اگر داخل پرانتز بیش از یک منبع آورده شود، فاصله بین منابع با  ؛  مشخص می شود.

تبصره 3:  در متن مقاله،  نام لاتین بصورت فارسی نوشته شود.  اما، در ارجاع داخل پرانتز فامیلی نویسنده و سال میلادی بصورت لاتین آورده شود. به جمله زیر توجه کنید:

تابلر (Tobler, 1972) جغرافیدان آمریکایی اصل معروف پراکندگی فضایی را مطرح کردند. بنا بر این اصل پدیده های نزدیکتر به هم شبیه ترند.

 • حد اقل منابع برای مقالات 21 منبع اصیل و علمی است.
 1. حداکثر تعداد صفحه های مقاله 16 است.
 2. مقالات بایستی دارای چکیده فارسی و انگلیسی به شرح زیر باشند:

الف-  چکیده فارسی: این چکیده در حدود 200 250 کلمه و به صورت خبری نوشته می شود. چکیده فارسی دارای ساختاری شامل موضوع، داده ها و روش جمع آوری و پردازش، نتایج و کلید واژه ها (حد اقل پنج کلمه )است.

ب - چکیده انگلیسی: این چکیده بصورت مبسوط نگاشته می شود. چکیده انگلیسی دارای حجمی  بین 700 -1000 کلمه است. ساختار تدوین این چکیده شامل بیان مساله ، روش تحقیق، شرح و تفسیر نتایج، و کلمات کلیدی است.

 1. جداول و اشکال  مرتبط با مقاله باید در سطح استاندارد متعارف (یعنی در حد رویت باشد نه بزرگتر و نه کوچکتر)، غیر رنگی و از نظر فنی قابل چاپ باشند. عناوین جداول در بالای آنها و عناوین اشکال در زیر آنها نوشته شود. ضمنا ضروری است جداول و اشکال ارجاع داخل متن داشته باشند.
 2. مقاله های مستخرج از پایان نامه های تحصیلی و یا طرحهای پژوهشی، همراه با معرفی اصل اثر به چاپ خواهند رسید.
 3. تمام مقالات توسط اعضای هیات تحریریه و یا استادان متخصص داوری خواهند شد و تنها پس از تایید، قابل چاپ خواهند بود.
 4. متن  مقاله در قالب نرم افزار Word 2010 با مشخصات زیر تایپ شود:
 • فرمت کاغذ مورد استفاده A4 است. در این فرمت فاصله متن از حاشیه بالا و پایین 3 سانتیمتر، از راست 3.5 و چپ 2.5 سانتیمتر باشد؛
 • فاصله بین خطوط 1.15 است؛
 • نوع فونت کلمات متن فارسی B Nazanin و کلمات و عبارات انگلیسی Time New Roman است. اندازه کلمات برای عنوان مقاله قلم 14 Bold ، تیتر های اصلی قلم 12 Bold، برای متن قلم 12 است. اندازه متون لاتین یک شماره کوچکتر از متون فارسی است؛
 • چکیده فارسی مقالات و واژگان کلیدی در صفحه ای جداگانه با قلم B Nazanin10Bold  و چکیده انگلیسی در انتهای مقاله با قلم12  Time New Roman  نوشته شود؛
 • عنوان، مرتبه علمی، آدرس الکترونیک، تلفن تماس و موسسه محل خدمت نویسندگان در صفحه ای جداگانه با قلم B Nazanin11Bold  نوشته شود.   
 • عناوین جداول و اشکال بافونت B Nazanin 10Bold نوشته شود.
 • همه جداول و اشکال به فارسی تهیه شوند.

مقالات تحلیلی و مروری.  این نوع مقالات از محققین و نویسندگان صاحب نظر و برجسته پذیرفته می شود و تعداد منابع این مقالات باید خیلی بیشتر باشد.

توجه: مقالات فقط در صورت مطابقت با راهنمای نشریه پذیرش اولیه می شوند. در غیر این صورت عودت داده می شوند.


دفعات مشاهده: 14009 بار   |   دفعات چاپ: 523 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سامانه نشریات علمی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Spatial Analysis Environmental hazarts

Designed & Developed by : Yektaweb